جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُهلول، ابووُهیب بن عمرو

فرزانه دیوانه‌نما (قرن2)

بهلول بن راشد، ابوعمرو حجری

محدث مالکی مغرب (قرن2)

بهلول بهجت افندی --> بهجت افندی، بهلول

بهلول بیک، امیر

سردودمان شاخه مَیّافارقین امرای سلیمانیه (قرن10)

بهلول لودی

نخستین پادشاه افغانی دهلی و بنیانگذار سلسله لودی (قرن9)

بهمشیر --> بهمنشیر

بهمن --> بهمن نامه

بهمن اردشیر

شهر و ناحیه کوچک تاریخی در مَیسان در عراق سفلی

بهمنشیر

شاخه‌ای از رود کارون و پرآب ترین دهانه آن

بهمنگان

از جشنهای بزرگ ایرانیان پیش از اسلام که تا دوره مغولان ادامه داشت.

بهمن میرزا

شاهزاده قاجار، ادیب و نویسنده (قرن13)

بهمن میرزا، بهاءالدوله

فرزند فتحعلی‌شاه، حاکم کاشان و یزد (قرن13)

بهمن نامه

مثنوی حماسی فارسی و وقایع پادشاهی بهمن پسر اسفندیار، پادشاه کیانی (قرن5)

بهمنیار، احمد

ادیب و استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (قرن14)

بهمنیار بن مرزبان

فیلسوف مشائی و شاگرد مشهور بوعلی سینا (قرن5)