جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بهرام سقّای بخاری

درویش و شاعر فارسی و ترکی‌گوی (قرن10)

بهرامشاه، الملک الامجد

از امرای ایوبی (قرن6)

بهرام شاه غزنوی

پسر مسعود سوم و نوزدهمین سلطان غزنوی (قرن6)

بهرام گور --> بهرام (1)

بهرام میرزا

فرزند شاه اسماعیل صفوی و برادر تنی شاه طهماسب (قرن10)

بهرام میرزا، معزالدوله

دومین پسر عباس میرزا نایب السلطنه (قرن13)

بهرام و گل اندام --> کاتبی، شمس الدین محمد

بهرامی، ابوالحسن خان

پزشک و جراح ایرانی و از مروجان طب نوین در ایران (قرن14)

بهرامی، ابوالقاسم

پزشک و از نخستین همکاران انستیتو پاستور ایران (قرن14)

بهرامی، عبدالله

دولتمرد ایرانی در دوره مشروطیت و سپس پهلوی اول (قرن13و14)

بهرامی، فرج الله

روزنامه‌نگار، هم‌پیمان و مشاور سردار سپه در خلع قاجاریه، رئیس دفتر مخصوص رضاشاه (قرن14)

بهرامی، مهدی

باستان‌شناس و استاد دانشگاه تهران (قرن14)

بهرامی سرخسی، ابوالحسن علی

از شاعران و استادان فن عروض (قرن5)

بَهران، سراج الدین محمد

فقیه و قاضی زیدی مذهب (قرن10)

بهرائچی، نعیم الله

از صوفیان طریقه نقشبندیه در شبه قاره (قرن12و13)