جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابراهیم تهرانی

خوشنویس ایرانی متخصص در خط نستعلیق، شاگرد میرزا غلامرضا اصفهانی (قرن13)

ابراهیم جان معطّر --> بواناتی، میرزا محمد باقر

ابراهیم حدّاد

فلزکار ایرانی (قرن 5)

ابراهیم حربی --> حَربی، ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق

ابراهیم حقی ارزرومی

عالم، صوفی و شاعر، مؤلف معرفت نامه(قرن12)

ابراهیم حقّی پاشا

صدراعظم عثمانی، سیاستمدار، حقوقدان، تاریخ نگار (قرن13و14)

ابراهیم حلبی --> سبط ابن العجمی

ابراهیم حلمی پاشا کچی بوینوزو --> کچی بوینوزو ابراهیم حلمی پاشا

ابراهیم حمدی

جغرافیدان عثمانی که با اثر خود "اطلس" مشهور است (قرن12).

ابراهیم خان

از بیگلربیگهای عثمانی و نیای بزرگ خاندان ابراهیم خانزاده(قرن 10)

ابراهیم خان، مجموعه --> ظهیرالدوله، ابراهیم خان

ابراهیم خان افشار --> افشاریان

ابراهیم خان بغایری

از امیران طایفه بغایری در خراسان در دوره افشاریان (قرن 12)

ابراهیم خلیل خان جوانشیر --> جوانشیر، خاندان

ابراهیم خواص --> خوّاص، ابراهیم