جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بهائیه حلب --> دارالحدیث

بهبودی، محمود خواجه

مبارز سیاسی، روزنامه‌نگار و از رهبران نهضت جدیدها در ماوراءالنهر (قرن14)

بهبهان

شهرستان و شهری در استان خوزستان

بهبهانی، آقا احمد

عالم شیعی و از چهره‌های برجسته خاندان وحید بهبهانی (قرن13)

بهبهانی، آقا محمد باقر

مشهور به "وحید بهبهانی" و ملقب به "آقا"، فقیه، اصولی و مؤلف امامی (قرن12)

بهبهانی، آقا محمد علی

معروف به کرمانشاهی، فقیه، اصولی و رجالی متنفّذ شیعه (قرن12و13)

بهبهانی، سیدعبدالله

مجتهد و از رهبران برجسته نهضت مشروطیت ایران (قرن13و14) - بهبهانی و انقلاب مشروطه

بهبهانی، سیدمحمّد

مجتهد پرنفوذ تهران و از فعالان اجتماعی-سیاسی دوره پهلوی (قرن14)

بهبهانی، محمدعلی --> بهبهانی، آقا محمد علی

بهتان --> کرد/ کردها؛کردستان (1)

بهتان

واژه‌ای قرآنی و حدیثی با مفهوم اخلاقی

بِهتوئی

طایفه‌ای از کردان قدیمی کرمانشاهان

بهجت --> ابتهاج

بَهجَت، میرزا ایوب

شاعر فارسی‌سرای و خوشنویس تاجیک (قرن12)

بهجت افندی، بهلول

فقیه، مورخ و فیلسوف (قرن13و14)