جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَهاتیا

شهری تاریخی بر کنار رود سند در پاکستان

بَهادُر

شکل فارسی و اردوی واژه مغولی "بغاتور"به معنای قهرمان، دلیر و شجاع

بهادرخان --> فاروقیان

بهادرخان، ابوسعید --> ابوسعید بهادرخان

بهادرخان، ابوغازی --> ابوالغازی بهادر خان

بهادرشاه --> نظام شاهیان

بهادرشاه اول، محمّد مُعَظّم

دومین پسر اورنگ زیب و هفتمین پادشاه از سلسله بابریان هند (قرن11و12)

بهادرشاه دوم، ابوالمظفر

آخرین پادشاه مغولی هند (قرن12و13)

بهادرشاه گجراتی

سلطان گجرات و دومین فرزند مظفرشاه دوم (قرن10)

بهادرعلی حسینی

نویسنده و مترجم کتب فارسی به اردو (قرن13)

بهادر یارجنگ

سخنور، مبلغ مذهبی و مبارز مسلمان هندی (قرن3و4)

بُهار --> کیل؛رَطل

بِهار

ایالتی در هند

بَهار

شهرستان و شهری در استان همدان

بهار(مجله)

نشریه‌ای ادبی و اجتماعی به فارسی به اهتمام میرزا یوسف خان اعتصام الملک آشتیانی