جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بهاءالدین زهیر --> بهاء زُهیر، ابوالفضل بن محمد

بهاءالدین ساعاتی --> ابن ساعاتی، علی بن رستم

بهاءالدین سام

عنوان سه تن از سلاطین غوری (قرن6و7)

بهاءالدین سلطان ولد

عارف و شاعر، فرزند جلال‌الدین محمد مولوی (قرن7)

بهاءالدین سمرقندی، علی بن محمد

فقیه حنفی و شیخ‌الاسلام سمرقند (قرن5و6)

بهاءالدین عاملی، محمد بن عزّالدین

معروف به "شیخ بهائی"، فقیه و دانشمند ذوفنون (قرن10و11)

بهاءالدین محمد ولد

عارف و واعظ، پدر جلال الدین محمد بلخی (قرن6و7)

بهاءالدین مرغینانی

شاعر و دولتمرد عهد خوارزمشاهیان (قرن7)

بهاءالدین نقشبند، محمد بن محمد

عارف و بنیانگذار طریقت نقشبندیه (قرن8)

بهاءالدین نیلی، ابوالقاسم علی بن عبدالکریم

عالم امامی، اهل حلّه (قرن8)

بهاءالدّینی، سیدرضا

فقیه و معلم اخلاق و عرفان عملی (قرن14)

بهاءالله --> بهائیت

بهاء زُهیر، ابوالفضل بن محمد

شاعر نامی عرب در عهد ایوبیان (قرن6و7)

بهاء ولد، محمد بن حسین --> بهاءالدین محمد ولد

بهاباد

بخش و شهری در استان یزد