جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابراهیم بن مهدی

پسر مهدی خلیفه عباسی، امیر، موسیقیدان و شاعر (قرن2و3)

ابراهیم بن مهزیار

ابواسحاق اهوازی، از محدثان شیعی (قرن2و3)

ابراهیم بن نعیم عبدی --> ابوالصباح الکنانی

ابراهیم بن ولید

پسر ولید اول خلیفه اموی (قرن2)

ابراهیم بن هشام

امیر دولت اموی در مکه و مدینه و طائف (قرن 1و 2)

ابراهیم بن یعقوب طرطوشی

سیاح یهودی که یادداشتهایش درباره برخی نواحی اروپا حائز اهمیت است (قرن4)

ابراهیم بیک

از رهبران قیام باسماچیان تاجیکستان(علیه روسیه)(قرن14)

ابراهیم بیگ

امیرالحج، رئیس امور مالی، و فرماندار قاهره (قرن12و13)

ابراهیم پاشا

فرمانده ارتش و والی مصر (قرن13)

ابراهیم پاشا چندرلی --> چَندَرَلی

ابراهیم پاشا قره

صدراعظم عثمانی در دوره سلطنت سلطان محمد چهارم (قرن11)

ابراهیم پاشا مقبول

دومین صدراعظم سلطان سلیمان قانونی (قرن9و10) - مجموعه ابراهیم پاشا در استانبول

ابراهیم پاشا ملک

وزیر عثمانی و والی بودین (قرن11)

ابراهیم پاشا نوشهرلی --> داماد ابراهیم پاشا نِوشهرلی

ابراهیم پچوی --> پچوی، ابراهیم