جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُنیچه

مالیاتی که برای گروهی بصورت دسته جمعی وضع شود و نیز مبنای محاسبه این مالیات

بنی حارث

قبیله عرب قحطانی یمانی از دودمان حارث بن کعب بن عمروبن علة بن جلدبن مالک (مذحج)که نسب آنان به نیای بزرگشان یعرب بن قحطان می رسد.

بنی حردان

از عشایر شیعی خوزستان و عراق

بنی حمزة شرفا -->

بنی حَنظَله

قبیله‌ای بزرگ از دودمان حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم در جزیرةالعرب

بنی خالد

نام چند طایفه و خاندان بزرگ عرب و عرب تبار ایران و عثمانی بعضی از کشورهای عربی

بنی ساله

از عشایر عرب شیعی مذهب خوزستان

بنی سویف

شهری در شمال مصر علیا در کرانه غربی نیل

بنی طاهر --> طاهریان (1)؛طاهریان (3)

بنی طُرُف

از طوایف قدیمی ایران و عراق

بنی عبدالله --> کمونه، آل

بنی عُقَیل

خاندان حاکم در موصل، منسوب به قبیله بنی عقیل (قرن4و5)

بنی قریظه

قبیله یهودی ساکن مدینه تا نخستین سالهای هجرت و نیز نام یکی از غزوه‌های پیامبر (ص)

بنی قینقاع

قبیله‌ای از یهودیان مدینه در زمان پیامبر (ص)

بنی کعب

از عشایر مشهور و بسیار گسترده در خوزستان و جنوب عراق