جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابراهیم بن سندی

از موالی عباسیان ( قرن 3 )

ابراهیم بن شیرکوه

فرمانروای حلب و دمشق در دوره صلاح الدین ایوبی (قرن 7)

ابراهیم بن صادق

شاعر و فقیه امامی، اهل جبل عامل لبنان (قرن13)

ابراهیم بن صالح

امیر دمشق و فلسطین و والی مصر در دورهء عباسی (قرن2)

ابراهیم بن صَلت

مترجم آثار یونانی و سریانی به عربی (قرن3)

ابراهیم بن عبدالحمید اسدی

از اصحاب امام صادق (ص)

ابراهیم بن عبدالله علوی

برادر محمد نفس الزکیه که بر ضد منصور خلیفه عباسی شورش کرد (قرن2)

ابراهیم بن علاءالدوله

از شاهزادگان معروف تیموری (قرن9)

ابراهیم بن علی شیرازی --> شیرازی، ابراهیم بن علی

ابراهیم بن عمر صنعانی

از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع)

ابراهیم بن مالک اشتر نخعی

پسر مالک اشتر و از یاران مختار ثقفی (قرن1)

ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی

متکلم، محدث، فقیه و از بزرگان شیعهء معتزلی مذهب مدینه (قرن2)

ابراهیم بن محمد همدانی

از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی (ع)

ابراهیم بن مدبر --> ابن مُدبّر

ابراهیم بن موسی علوی

از ائمه زیدیه و فرزند امام موسی بن جعفر (ع)(قرن2و3)