جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بنگله --> بنگالی

بَنگن پَلّی

ایالتی کوچک در جنوب هندوستان که در 1948 در ایالت مدرس ادغام شد.

بن گوریون، دیوید

از طراحان حکومت اسرائیلی در سرزمین فلسطین و اولین نخست وزیر آن (قرن14)

بنگول داغ --> بین گُول

بن نبی، مالک

اندیشمند معاصر الجزایری (قرن14) - آرای قرآنی

بَنّو --> بَنّون

بنو / بنی

واژه‌ای عربی به معنای پسران، فرزندان، پسرِپسر و نوادگان دورتر و در اصطلاح به معنای قبیله، طائفه، قوم و خاندان

بنوال، کلود الکساندر

ژنرال فرانسوی که به دربار عثمانی پیوست و اسلام آورد (قرن12)

بنوالاحمر --> بنونصر؛بنوالاصفر

بنوالاصفر

نامی که به شاهزادگان مسیحی، بخصوص روم شرقی، اطلاق می‌شد.

بنوالعنبر --> تمیم

بَنوالْقَیْن --> بَلْقین

بنوالمغربی

خاندان ایرانی، شیعی مذهب و متنفذ در دربار امرای بغداد، حلب، مصر، موصل و میارفارقین (قرن4و5) - ابوالحسن علی بن محمد - ابوالقاسم حسین بن علی - ابوالقاسم حسین بن علی بن حسین مغربی - ابوالفرج مغربی محمد بن جعفر

بنو اماجور

خانواده‌ای از منجمان اهل فرغانه (قرن4)

بنوجهیر

نام چند تن از افراد خاندانی که در زمان خلافت مقتدی، مستظهر و مسترشد عباسی منصب وزارت داشتند (قرن 5و6). - ابونصر محمد بن محمد - ابومنصور محمد بن محمد - ابوالقاسم علی بن محمد - ابونصر مظفر بن علی