جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُندق

گلوله گلی، سنگی یا سربی

بُندُقچی --> باروت/ باروتخانه؛بُندق

بندقدار --> بیبرس اول، الملک الظاهر رکن الدین صالحی

بُندُقی --> قیراط

بُندُقیه --> باروت/ باروتخانه

بندگی --> عبودیت

بندو --> سنگال

بنده --> برده و برده داری

بَندَه، جزایر --> اندونزی

بنده تبریزی، میرزا محمد رضی

ادیب، شاعر، مورخ و خوشنویس اوایل عصر قاجاریه (قرن12و13)

بُندَهِشْ

یکی از مهمترین متون دینی-تاریخی زردشتی به خط و زبان پهلوی

بنده نواز، سیدمحمد --> گیسودراز، سید محمد

بنزرت

شهری در سواحل شمالی تونس (و مرکز ولایتی به همین نام)که در محل شهر باستانی هیپو دیاریتوس بنا شده است

بن شِنِب، محمد بن العربی

دانشمند و ادیب الجزایری (قرن13و14)

بنطاسیا --> حِسّ / حواس