جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بمو

رشته کوهی از سلسله جبال زاگراس در استان فارس

بِن --> دروزیان

بِناء/ بنّایی

ساختمان سازی با تأکید بر روشهای ساخت و ساز محلی و حرفه ای سنتی - در جهان اسلام - در ایران

بنّاء، احمد بن محمد

عالم شافعی مذهب و از ارکان طریقت نقشبندیه در مصر (قرن11و12)

البنّاء، حسن

بنیانگذار و رهبر کل جمعیت اسلامی اخوان المسلمین (قرن14)

بّناء، محمد بن یوسف

از محدثان و صوفیان اصفهان (قرن3)

بناب

شهرستان و شهری در استان آذربایجان شرقی

بنات النعش

نام دو صورت فلکی و نیز اصطلاحی در ادبیات - در نجوم - در ادب فارسی

بنّاخانه

سازمان مسئول احداث بناهای سلطنتی و دولتی در دوران قاجار

بنارس

از شهرهای مهم تاریخی، فرهنگی، و تجاری هند و از مراکز قدیمی و مهم شیعیان شبه قاره

بنارسی، امان الله

از علمای مشهور شبه قاره در فقه، اصول و کلام (قرن12)

بنارسی، سید جعفر

ار علمای شیعه در هند (قرن13)

بنارویه --> لار (2)

بَنّاک

مالیاتی "عرفی" در قرن نهم در عثمانی

بناکت

شهری کوچک بر کنار سیحون