جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُلُگین --> بلقین بن زیری

بُلْمعالی رازی --> ابوالمعالی رازی

بِلْمَه --> اَزَلی

بلن --> بَیْلان

بَلَنجَر

از شهرهای مهم خزر بر کرانه رودخانه‌ای با همین نام در شمال گذرگاه دربند

بلندشهر

از شهرهای باستانی هند

بَلَنسیَه

شهری در مشرق شبه جزیره اسپانیا

بلوچ و بلوچستان

- کلیات - جغرافیا - اصل و منشأ بلوچها - تاریخ - بلوچها در مناطق مختلف - قوم شناسی - دین و معتقدات باستان شناسی - زبان بلوچی - ادبیات بلوچی - موسیقی

بلوچهای ترکمنستان

گروههای از قوم بلوچ که در نیمه اول قرن 14 از خراسان به آسیای مرکزی مهاجرت کردند.

بُلور

گونه‌ای کوارتز خالص و شفاف

بلوشه، ادگار

خاورشناس و ایرانشناس معروف فرانسوی (قرن13و14)

بَلُوص --> بلوچ و بلوچستان

بلوط

نام مشترک برای گونه هایی از درختان جنگلی از جنس کوئرکوس و نیز میوه آنها

بَلّوطی، ابوالحکم منذر بن سعید

متکلم، ادیب و خطیب اندلسی (قرن3و4)

بلوغ

مبحثی در فقه