جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُلُرداغ --> پامیر

بَلَرْم

شهری بندری در صِقِلیه، و پایگاهی برای تسلط مسلمانان بر این جزیره

بلژیک، مسلمانان

اولین گروه معدود مسلمان پیش از جنگ جحهانی اول از اروپای شرقی، به ویژه آلبانی، به بلژیک مهاجرت کردند.

بلژیک و ایران، روابط

روابط سیاسی ایران و بلژیک، که بطور رسمی از اوایل قرن چهاردهم آغاز می‌شود.

بَلَسان

درختچه‌ای خاردار که از صمغ آن روغنی خوشبو دارای خواص درمانی می گیرند.

بَلْسَم --> بَلَسان

بلشویک --> بولشویکها

بُلْطُه جی --> بالطه جی

بَلَطی، تاج الدین ابوالفتح عثمان بن عیسی

نحوی، شاعر و ادیب عرب (قرن6)

بَلعَم (بلعام) بن باعور

شخصیتی در تورات و روایات اسلامی که نخست بر سبیل هدایت بود و سپس گمراه شد.

بلعمی

شهرت دو وزیر دوره سامانی (قرن4): - ابوالفضل محمدبن عبیدالله - ابوعلی محمدبن محمد

بلعنبر --> تمیم

بُلغار

نام مردمی ترک تبار که در اوایل قرون وسطی در کنار ولگا و دانوب دو دولت تأسیس کردند.

بلغار- داغ --> توروس

بلغارستان، مسلمانان

کشوری در اروپای شرقی، در بخش شرقی منطقه بالکان