جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بلخاب

رودخانه بلخ در شمال افغانستان که از بامیان سرچشمه می‌گیرد.

بَلخان

دو رشته کوه در مشرق دریای خزر

بَلخش --> لعل

بلخشان --> بدخشان

بلخی، ابراهیم بن ادهم --> ابراهیم بن ادهم

بلخی، ابوالقاسم --> کعبی، ابوالقاسم

بلخی، ابوالمُؤیّد --> ابوالمؤید بلخی

بلخی، ابوبکر --> حمید الدین بلخی

بلخی، ابوزید --> ابوزید احمد بن سهل بلخی

بلخی، ابوشکور --> ابوشَکور بلخی

بلخی، ابوعلی

مؤلف شاهنامه منثور (قرن1)

بلخی، ابوعلی عبدالله بن محمد

محدث و مؤلف (قرن3)

بلخی، ابومطیع حکم بن عبدالله

فقیه، قاضی و محدث، از شاگردان ابوحنیفه (قرن2)

بلخی، ابومعشر جعفربن محمد --> ابومعشر بلخی

بلخی، حمیدالدین --> حمید الدین بلخی