جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَلاط (1)

کلمه‌ای دارای ریشه یونانی و نیز لاتین دارای معانی مختلف به معنی قصر، زمین هموار و... و نیز از اسامی مکان در مناطق شهری و روستایی ممالک اسلامی و اسپانیا

بلاط (2)

بندری تجاری و شهری مهم در آسیای صغیر

بلاط (3)

حمام، مسجد و تکیه‌ای در ناحیه بلاط در استانبول - حمام بلاط - مسجد و تکیه بلاط

بلاط الشهدا

نام نبرد "پواتیه" ، بین نیروهای فرانسوی و حاکم اندلس، در منابع اسلامی (قرن2)

بلاطُنُس

نام قدیمی قلعه‌ای در سوریه که امروزه خرابه‌هایش موجود است.

بلاغت

از فنون ادبی و در زبان فارسی به مفهوم شیوایی و رسایی سخن

بلاغی، آل

از خاندانهای قدیم علمی شیعه

بلاغی، محمد جواد

مفسر، متکلم، شاعر و نویسنده بزرگ شیعه امامی (قرن14)

بلال بن ابی برده --> اشعری، ابوبُرده

بلال بن جریر محمدی، ابوالنَدا

وزیر و والی زُرَیعی عدن (قرن6)

بلال بن حارث

صحابی و محدث (قرن1)

بلال بن رباح

صحابی و مؤذن پیامبر (ص) (قرن1)

بلال حبشی --> بلال بن رباح

بلالیه --> محمد بن علی بن بلال

بلانت، ویلفرد اسکاون

شاعر، جهانگرد و سیاستمدار انگلیسی، محقق ادبیات عربی (قرن13و14)