جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابدال چشتی، خواجه ابو احمد --> چشتیه

ابدال قومرال --> ابدالان

ابدال موسی

عارف اهل آناطولی (قرن7)

ابدالی --> دُرّانی، طایفه

ابدع البدایع --> شمس العلماء گرکانی

اُبّده

شهری در اندلس

ابدی --> ازل و ابد

ابر

توده‌ای متراکم از بخار آب که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود.

ابراء

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی رهانیدن از دیْن یا عملی انشائئ است که موجب سقوط تعهدات می شود

ابرار --> رجال غیب

ابراهیم

از پیامبران اولی العزم مذکور در قرآن - بحثهای کلامی، روایی

ابراهیم، سوره

چهاردهمین سوره قرآن

ابراهیم ادهم --> ابراهیم بن ادهم

ابراهیم ادهم پاشا

صدراعظم عثمانی در زمان سلطان عبدالحمید دوم (قرن 13و 14)

ابراهیم اصفهانی، میرزا ظهیرالدین

خوشنویس، شاعر و فرهنگ نویس دوره صفوی (قرن10)