جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُکیَر بن اَعیَن، ابو جهم

از مشهورترین اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) (قرن2)

بُکیَر بن ماهان، ابوهاشم

از داعیان و مبلغان بزرگ خاندان عباسی (قرن1و2)

بُکیَر بن وِشاح

والی خراسان در آغاز خلافت عبدالملک بن مروان (قرن2)

بکیّه --> شاذلیه

بگّاره --> بَقّاره

بگتگینیان

یکی از خاندانهای معتبر صاحب اقطاع در بین‌النهرین (قرن6و7)

بِگتِمر --> شاهِ اَرمَن

بگراتیان (بقراطیان)

احتمالاً مهمترین سلسله امیران قفقازی(قرن3)

بِگرام

محل شهر باستانی کاپیسا در شمال کابل در افغانستان

بَگِرمی

منطقه‌ای در ساحل راست رود شاری در جنوب شرقی دریاچه چاد که تا قرن 13 مسلمان نشین بود.

بگ و بگم --> بیگ و بیگم

بُگه --> سِلِب، جزیره

بگین، مناخیم

نخست وزیر سابق اسرائیل و از معروفتیرین شخصیتهای افراطی صهیونیست و رهبر گروه دست راستی لیکود (قرن14)

بل --> با

بل، گرترود مارگریت لوسین

بانوی جهانگرد، سیاستمدار، باستان‌شناس و نویسنده انگلیسی (قرن13و14)