جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُغا --> بوقا (1)

بِغا

کلمه‌ای در قرآن و لغت عرب، و مرادف زنا

بُغاة، احکام --> بَغْی

بغاز --> تنگه

بُغازبسفر --> بوسفور (بسفر)، تنگه

بغازکَسَن -->

بغازکوی

پایتخت حتیّان، امروزه مرکز ناحیه‌ای وابسته به ولایت چوروم در ترکیه

بغایری

طایفه‌ای ترک از طوایف معروف ایل گرایلی خراسان

بغایری، عبدالرزاق

از پیشگامان معاصر فن نقشه‌برداری و علم جغرافیا در ایران (قرن13و14)

بُغای صغیر

از سرداران بانفوذ ترک در دربار خلفای عباسی (قرن3)

بغای کبیر

سردار ترک دربار خلفای عباسی (قرن2و3)

بغبور --> فغفور

بغداد

پایتخت کشور عراق - پیشینه - بغداد امروز

بغداد، پیمان

پیمان همکاری و نظامی میان ترکیه، عراق، انگلستان، پاکستان و ایران، منعقد در 1334ش.

بغداد، راه آهن

راه‌آهنی که استانبول را به بغداد متصل می‌کند.