جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بعث --> قیامت؛معاد

بعث، حزب

حزب سوسیالیستی طرفدار ایجاد دولتی عربی بر پایه قوم گرایی و وحدت عربی.

بعثت --> نبوت

بُعد (1)

نام فاصله میان دو صوت موسیقیایی از لحاظ زیر و بمی

بُعد (2)

اصطلاح نجومی

بُعد (درعرفان) --> قرب و بُعد

بُعد (در فلسفه) --> جسم؛تناهی ابعاد

بعقوبه

یا بعقوبا، شهری قدیمی در استان دیاله در عراق

بعقوبی، محمد بن حسین

محدث و قاضی بَعقوبه (قرن5)

بَعْل

واژه کهن سامی به معنای "مالک، صاحب و خداوند"، که در معنای "خدای محلی" و نیز "شوهر" در نظام مردسالاری رواج و انتشاری گسترده یافته است.

بَعَلبَک

شهر کوچکی در مرکز لبنان

بَعلی، عبدالرحمان بن عبدالله

محدث و فقیه حنبلی، اهل دمشق (قرن12)

بعیث

لقب "خداش بن بِشر مُجاشِعی"، شاهر هجاگوی بصره (قرن2)

بَعیر --> شتر

بَغْ

واژه‌ای قدیمی ایرانی به معنای خدا، ایزد و بخشنده روزی