جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بطّال، عبدالله

جنگجوی نامدار دوره اموی (قرن1و2)

بطال حسین پاشا --> جانیکلی حاجی علی پاشا

بطانی --> بیتنی

بطائح --> بطیحه

بطائحی، ابوعبدالله محمد بن فاتک

ملقب به مأمون، وزیر فاطمیان (قرن5و6)

بطائحیه، طریقه --> رفاعیّه

بطائنی، ابوالحسن علی بن ابی حمزه

از اصحاب و راویان امام صادق و امام کاظم (ع) و از سران واقفیه (قرن2)

بَطح (اصطلاح علم قرائت) --> اماله

بطرس البستانی --> بُستانی

بُطرس کرامه

دولتمرد و نویسنده مسیحی سوری (قرن12و13)

بطروج --> بَطرَوش

بطروجی، ابواسحاق نورالدین اشبیلی

ستاره‌شناس اندلسی (قرن6و7)

بَطرَوش

شهری در قرطبه

بطْریق

مقامی افتخاری در روم باستان که توسط امپراطور کنستانتین ابداع شد.

بطلان --> صحّت و فساد