جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَصر --> اِبصار؛بصیرت

بصره (1)

شهری در بین النهرین سفلی، بر کرانه شط العرب در جنوب شرقی بغداد - پیشینه - بعد از حمله مغول

بصره (2)

شهری در مغرب اقصی، میان طنجَه و فاس در مراکش که ویرانه‌های آن بر جای مانده است.

بصره، مکتب --> نحو، علم؛معتزله

بُصری

شهری در جنوب سوریه در دشت حاصلخیز نُقره در ایالت حَوران

بصری، ابوالحسین --> ابوالحسین بصری

بصری، حسن --> حسن بصری

بصیر --> السمیع و البصیر

بصیر --> داوود انطاکی

بصیر، ابوعلی فضل بن جعفر

کاتب، شاعر و مترسّل نابینای شیعی (قرن2و3)

بصیر، حسین بن علی

مشهور به ابن‌زکوم، شاعر نابینای شیعی اهل حله در عراق (قرن13و14)

بصیرالملک، میرزامحمد طاهر

مستوفی و ادیب عهد ناصری (قرن13و14)

بصیرت --> جراید

بصیرت

واژه‌ای مشترک در قرآن، حدیث، عرفان و تصوف

بصیری

شاعر دیوانی ترک (قرن9و10)