جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بشکرد --> بَشاگِرد

بشکَردی

نام عامی برای گویشهایی که در جنوب شرقی ایران از بندرعباس به سوی مشرق به آنها سخن گفته می‌شود و حدفاصلی میان گویشهای فارس و لارستان از سویی و زبان بلوچی از سوی دیگرند.

بشکسک آبازه --> بِسْکِسِک-آبازَه

بشکطاش --> استانبول

بَشْکُنِش

به معنای باسکها، قومی که در کرانه غربی کوههای پیرنه و ناحیه مجاور کوههای کانتابریایی و ساحل جنوبی اقیانوس اطلس ساکن‌اند.

بشکیر --> باشقیر

بِشَنداس

نقاش نامور مکتب مغولی هند (قرن11)

بشیرآغا، مجموعه

مجموعه‌ای در استانبول که حاجی بشیرآغا، رئیس خواجه سرایان، بنا کرده است (قرن12).

بشیر بن سعد

صحابی انصاری خزرجی (قرن1)

بشیر بن عبدالمنذر --> ابولبابه انصاری

بشیر شهاب ثانی

از امیران خاندان شهابی، حاکمان جبل لبنان (قرن12و13)

بشیریه

گروهی از غالیان شیعه، پیرو محمد بن بشیر کوفی از موالی بنی اسد

بشیریّه، مدرسه

از مدارس مشهور بغداد (قرن7و8)

بصائر الدرجات

از کتب معتبر حدیثی امامیه (قرن3)

بَصبَص

لقب کنیزی خنیاگر (قرن2)