جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بشرات --> بُشارّات

بشر بن ابی خازم

شاعر بزرگ قبیله بنی اسد در پایان دوره جاهلی

بشر بن بَراء

صحابی انصاری از قبیله بنی سلمه (قرن1)

بشر بن عمرو --> جارود بن مُعلّی، بشر بن عَمرو

بشر بن غانم --> ابوغانم خراسانی

بشر بن غیاث

متکلم و فقیه حنفی (قرن3)

بشر بن مروان

امیر اموی، فرزند مروان خلیفه و قُطَیّه دختر بِشر (قرن1)

بشر بن معتمر، ابوسهل

مشهور به هلالی، رئیس معتزله بغداد و شاعر و ادیب (قرن2و3)

بشر بن موسی، ابوعلی

از محدثان اهل سنت (قرن3)

بشر بن ولید بن عبدالملک

امیر اموی و یکی از فرزندان ولید (قرن1)

بِشر حافی

عارف، محدث و فقیه (قرن2و3)

بشرویه

بخش و شهری در استان خراسان

بشریه --> بشر بن معتمر، ابوسهل

بش قارداش

چشمه و آرامگاهی در آبادی کوچکی به همین نام در جنوب بجنورد

بَشکِر(بشکرت) --> باشقیر