جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بسکری، ابوالقاسم

نحوی نابینا و متکلم و عالم به قرائات شاذّ و مشهور قرآن (قرن5)

بِسْکِسِک-آبازَه

نام روسی یکی از اقوام مسلمان متعلق به شعبه آباسگی-چرکسی در قفقاز

بِسِلِنی --> چَرْکَس

بسم الله --> بَسمَله

بَسمل شیرازی، حاجی علی اکبر

شاعر و مؤلف ایرانی ملقب به نواب و متخلص به بسمل (قرن12و13)

بَسمَله

گفتن یا نوشتن "بسم الله"یا "بسم الله الرحمن الرحیم"

بِسنی

مرکز شهرستانی در استان آدی یامان در آناطولی جنوبی 1- پیشینه 2- جمعیت و اقتصاد

بَسوس، تمیمیّه بنت مُنقذ

از چهره‌های افسانه‌ای داستانهای جنگاوری قبایل عرب در عصر جاهلی

بسیط

شهر و مرکز ایالتی به همین نام در اسپانیا

بسیط --> بسیط و مرکب

بسیط، بحر --> بحر

بسیط الحقیقه

از قواعد فلسفه اسلامی

بسیط و مرکب

دو اصطلاح در فلسفه با معانی متقابل

بشابور --> بیشاپور

بُشارّات

عنوان عربی برای تمام منطقه کوهستانی جنوب سیرانوادا به سمت مدیترانه در اسپانیا