جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُستانی

خاندانی لبنانی که در ادبیات عرب مرتبتی بلند داشته اند.

بَست و بست نشینی

مکانهای معین محترم و غالباً مقدس مصون از تعرض و عملِ پناه بردن به آنها - واژه - تاریخچه

بسته نگار

گوشه‌ای در موسیقی دوازده مقامی قدیم ایران

بُستی، ابوالحسن علی بن محمد

از مشایخ صوفیه خراسان (قرن5)

بُستی، ابوالفتح

از شاعران و منشیان معروف (قرن4)

بُستی، ابوالقاسم اسماعیل بن احمد

مؤلف زیدی و معتزلی مذهب (قرن4و5)

بُستی، ابوحاتم --> ابن حبّان، ابوبکر محمد بن حبّان

بُسحَق اطعمه، فخرالدّین احمد حلّاج شیرازی

شاعر ایرانی دربار اسکندر بن عمر شیخ در اصفهان، سراینده اشعاری درباره اطعمه (قرن9و10)

بسحق شیرازی --> بُسحَق اطعمه، فخرالدّین احمد حلّاج شیرازی

بُسَّد --> مرجان

بُسر بن اَرطاة

از سرداران معاویه، از تیره بنی عامر قریش (قرن1)

بسرمانها

قومی کوچک ساکن روسیه شمالی

بسط --> قبض و بسط

بسطام

بخش و شهری در شهرستان شاهرود در شمال شرقی استان سمنان

بسطام بن قیس

از شجاعان عرب جاهلی، شاعر و "سیدی" از بنوشیبان