جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بز کوهی --> پازن

بزم عالم/ بزمی عالم --> والده سلطان

بزم و رزم --> استرآبادی، عزیز بن اردشیر

بُزَنطی

شهرستان و شهری در ترکیه

بَزَنطی، احمد بن محمد

صحابی امام هفتم، هشتم و نهم و از محدثان و فقهای برجسته شیعه (قرن2و3)

بَزَوفَری

شهرت چند تن از محدثان و علمای امامیه (قرن4)

بِزه --> جُرم

بَزَه --> بسطه

بُزَیغ (بزیغ موذن) --> بَزیغیّه

بَزیغیّه

یا بَزیعیّه، از فرقه های غالی شیعه منسوب به بزیع بن موسی

بَسا --> فَسا

بُسّا --> بیت الحرام

بسارابیا --> بُجاق

بسّاسه --> مکّه

بساسیری، ابوالحارث ارسلان مظفر

از سران برجسته نظامی در اواخر حکومت آل بویه (قرن5)