جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بِزِرتَه --> بنزرت

بزرج سابور

ناحیه‌ای قدیمی که آثار آن در ده فرسخی شمال بغداد در ساحل شرقی رود دجله قرار دارد.

بزرجمهر قاینی، ابومنصور قسیم بن ابراهیم

از شاعران و امیران عهد سبکتکین، محمود و مسعود غزنوی (قرن10و11)

بِزْرَقَطونا --> بارهنگ

بزرگ

دوازدهمین مقام در موسیقی دوازده مقامی قدیم

بزرگ امید رودباری --> بزرگ امید کیا

بزرگ امید کیا

دومین داعی و رهبر اسماعیلیه نزاری در الموت (قرن6)

بزرگ بن شهریار --> عجائب الهند

بزرگ علی مارَهْرَوی

از قاضیان و مبلغان اسلام و مدرسان حنفی شبه قاره (قرن13)

بزرگمهر، منوچهر

مترجم و مؤلف آثار فلسفی (قرن14)

بزرگمهر بُختَگان

در متون و روایات افسانه‌ای، وزیر خسرو اول انوشیروان (قرن6)

بَزْری، عمر بن محمد

فقیه، مفتی و مدرس شافعی (قرن5و6)

بزّستان --> بازار

بُزغُشی (بُرغُشی)، خواجه ابوالمظفّرمحمد بن ابراهیم

از صاحب منصبان دیوان سامانیان (قرن4و5)

بُزکَشی

نام یکی از بازیهای مردمی در رشته سوارکاری، معمول در میان ترکان آسیای مرکزی و افغانستان