جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بزاخه

نام چاه آبی در نجد واقع در اراضی بنی اسد یا طی

بَزّار، احمد بن عمرو

از محدثان عراق (قرن3)

بزّاز، ابوعلی حسن بن احمد

محدث و متکلم اشعری (قرن4و5)

بَزّاز، عبدالرحمان

حقوقدان، سیاستمدار و نویسنده عراقی (قرن14)

بزّاز بغدادی (1) --> ابن بَواب، علی بن هلال

بزّاز بغدادی (2)

از بزرگان متصوفه، عالم به تفسیر و قرائت (قرن3)

بزازستان --> بازار

بزازی، محمد بن محمد

فقیه و اصولی حنفی (قرن9)

بزاعا

یا بزاعه، محلی در شمال سوریه در حدود چهل کیلومتری شرق حلب

بُزباش --> آبگوشت

بِزِته -->

بَزدَوه --> بزده

بزدوی، علی بن محمد

از فقهای بزرگ حنفی ماوراءالنهر (قرن5)

بزدوی، محمد بن محمد

قاضی، مدرس، فقیه و محدث حنفی (قرن5)

بزده

شهر کوچکی در شش فرسنگی مغرب نخشب بر سر راه بخارا در ماوراءالنهر