جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَریدشاهیان

سلسله‌ای از امیران مسلمان ترک‌نژاد در دکن که در بَیدَر فرمانروایی داشتند (قرن9-11) - آثار تاریخی

برید شمال --> جراید

بریده

مرکز کنونی شهر القصیم در عربستان سعودی

بریدی، خاندان

خاندان ایرانی ضمان‌دار اهواز (خوزستان) (قرن4)

بریر بن خُضَیر هَمْدانی مِشرَقی

قاری گزیده کوفه و از یاران امام علی (ع) و از شهدای کربلا (قرن1)

بُریق الهذلی (عیاض بن خُویلد) --> هذلیّون

بِریگاد قزاق

واحد سواره نظام ارتش ایران از زمان ناصرالدین‌شاه تا دوره احمد‌شاه بر اساس نمونه واحد قزاقهای ارتش روسیه

بریل، مطبعه

مؤسسه ای انتشاراتی درشهر دانشگاهی لیدن در هلند

بریلْوی، احمدرضا

از عرفا و دانشمندان و مؤلفان شبه قاره و بنیانگذار مکتب بریلوی (قرن13و14)

بریلوی، سید احمد شهید

اصلاحگر مذهبی شبه قاره که با انگلیسیها و سیکها مبارزه می‌کرد (قرن13)

بریلوی، مکتب --> بریلْوی، احمدرضا

بریلی

شهری در یکی از نواحی اوتارپرادش هند

بریم --> مَیّون

بُرَیمی

واحه وسیعی در مشرق عربستان و شهری به همین نام

بُز

پستاندار نشخوارکننده شاخدار اهلی از جنس کاپرا