جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برهان نظام شاه احمد نگری

دومین فرمانروای سلسله نظامشاهی در احمدنگر هند (قرن10)

برهان نفیس

طبیب مشهور کرمانی و نویسنده کتابهای طبی (قرن9)

برهانی نیشابوری، عبدالملک

از شاعران خراسان در عهد سلجوقی (قرن5)

برهانیه --> دسوقیه؛رفاعیّه

برهمن لاهوری، چندربهان

شاعر و نویسنده پارسی گوی شبه قاره، متخلص به برهمن (قرن11)

برهمنها --> براهمه

برهوت

وادی و چاه یا غار معروفی در مشرق شهر تریم در حضرموت در کشور یمن

بَرَهویی

نام قبیله‌ای که بیشتر در بلوچستان پاکستان زندگی می‌کنند و نام شعبه‌ای از زبان دراویدی که بیشتر مردم قبیله برهویی به آن سخن می‌گویند.

بَرّی، شاه لطیف

عارف هندی (قرن12)

بریتانیا، موزه و کتابخانه

یکی از معتبرترین موزه‌ها و کتابخانه‌های جهان در لندن با آثار بسیاری از تاریخ طبیعی و تمدن بشری در دورانهای مختلف

بریچ

از قبایل پشتون در جنوب افغانستان

برید (1)

از سازمانهای اداری در حکومتهای اسلامی - بحث لغوی - پیشینه

برید (2)

بزرگترین و یکی از مهمترین واحدهای اندازه‌گیری طول در احکام شرعی

برید بن معاویه عجلی

از صحابه و فقهای بزرگ شیعه (قرن2)

بُریدة بن حُصیب

صحابی و رئیس قبیله اَسلَم بن اَفصی