جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برهانپوری، محمدبیگ

عالم و عارف نقشبندی شبه قاره (قرن11و12)

برهانپوری، محمدهاشم کِشمی

عارف، نویسنده و شاعر پارسی‌گوی شبه قاره (قرن11)

برهان تبریزی، محمدحسین --> برهان قاطع

برهان تمانع

از براهین مهم کلامی در اثبات یگانگی خداوند

برهان جامع

لغتنامه‌ای به فارسی از محمد کریم شقاقی گرمرودی متعلق به اواخر عهد فتحعلیشاه

برهان خلف تبریزی --> برهان قاطع

برهان زایی --> بلوچ و بلوچستان

برهان شاه --> نظام شاهیان

برهان صدّیقین

برهانی در اثبات وجود باری که در آن با بحث از حقیقت هستی به وجوب و ضرورت ازلی آن سلوک کنند.

برهان علی بن سلطان خلیل --> شروانشاهان

برهان فی اصول الفقه --> جوینی، عبدالملک بن عبدالله؛فقه، علم

البرهان فی علوم القرآن

نخستین کتاب مستقل درباره علوم قرآنی تألیف بدرالدین محمد بن بهادر زرکشی (قرن8)

برهان قاطع

فرهنگ لغت فارسی به فارسی نوشته محمدحسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان (قرن11)

برهان لمّ --> برهان

برهان مسکین هروی

دانشمند و عارف (قرن9و10)