جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برهان الدین شطاری --> برهانپوری، برهان الدین بن کبیر محمد

برهان الدین عبدالله ختلانی --> بُرزِش آبادی، سیّد شهاب الدین عبدالله بن عبدالحیّ

برهان الدین غریب، شیخ محمد

مرید و خلیفه ممتاز خواجه نظام الدین اولیا و عارف معروف سلسله چشتی (قرن7و8)

برهان الدین قطبِ عالم

از مشایخ نامی طریقت سهروردیه و سرسلسله سادات بخاریّه گجرات (قرن 8و9)

برهان الدین محقق ترمذی --> تِرمِذی، برهان الدین حسین محقق

برهان الدین مرغینانی --> مرغینانی

برهان الدین نسفی، ابوالفضائل محمد بن محمد

متکلم حنفی، منطق‌دان و متبحر در مسائل فقهی علم خلاف و جدل (قرن7)

برهان الدین یعمری --> ابن فرحون، برهان الدین ابراهیم

برهان الملک، سعادت خان نیشابوری

سردار ایرانی‌تبار هندی و بنیانگذار سلسله نوابهای اوده (قرن12و13)

برهان اِن --> برهان

برهان بلخی، علی

فقیه و پیشوای حنفیان حلب (قرن6)

برهان بلخی، مظفر

شاعر بلخی (قرن8)

برهانپور

شهری در مدهیاپرادش در هند

برهانپوری، برهان الدین بن کبیر محمد

از صوفیان هند و ایرانی طریقه شطاریه (قرن11)

برهانپوری، قطب الدین سلیمانجی

مورخ اسماعیلی و از پیروان و رهبران دعوت دسته داودی از شاخه مستعلویه-طیبیه فرقه اسماعیلیه (قرن12و13)