جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برهان، محمدحسین بن خلف تبریزی --> برهان قاطع

برهان اسّد و اخصر --> تسلسل

برهان الدین، حیدر بن محمد

متکلم، مفسر، ادیب و فقیه حنفی (قرن8و9)

برهان الدین، خواجه ابونصر فتح الله بن خواجه کمال الدّین

از وزیران بافضل آل‌مظفر و از ممدوحان حافظ (قرن8)

برهان الدّین، قاضی احمد

شاعر و دانشمند، قاضی و از فرمانروایان نامدار آسیای صغیر (قرن8)

برهان الدین آنوی --> انیس القلوب

برهان الدین بخاری مرغینانی

"علی بن ابی بکربن عبدالجلیل"،‌ از فقهای حنفی (قرن6)

برهان الدین بلخی --> برهان بلخی، مظفر

برهان الدین تونی

دولتمرد و لشکری دوره شاهجهان و اورنگ زیب (قرن11و12)

برهان الدین جانم چشتی

شاعر و از مشایخ طریقت چشتیه در هند (قرن10)

برهان الدین حلبی --> سبط ابن العجمی

برهان الدین دیوه ای

فقیه، محدث و مؤلف هندی (قرن13)

برهان الدین رازی هروی

دانشمند، شاعر و مدرّس مدارس هرات (قرن9)

برهان الدین زرنوجی --> زرنوجی، برهان الدین

برهان الدین ساغرچی

عارف، مرید شیخ نورالدین عبدالرحمان اسفراینی (قرن8)