جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بِرگِوی، تقی الدین محمد بن پیرعلی

از علمای عثمانی (قرن10)

بَرگه

اصطلاحاً لپه‌های خشکانیده بی هسته زردآلو و میوه‌های همانندی، چون هلو و شفت آلو، که هسته آنها به آسانی جدا می‌شود.

بُرُلَّس

ناحیه و دریاچه‌ای در شمال مصب نیل در مصر

بَرلعام و یواصاف --> بلوهر و یوداسَف

برلئام و یوزافت --> بلوهر و یوداسَف

برلین، کنگره

بزرگترین اجتماع سیاسی قدرتهای بزرگ اروپا در قرن 13 به منظور تجدید نظر در پیمان سان استفانو

بَرْم، یوسف بن ابراهیم

رهبر جنبش سیاسی-دینی خراسان (قرن2)

برمکی، ابوحفص عمر بن احمد

محدّث و فقیه حنبلی (قرن4)

برمکی، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل

معروف به صاحب صومعه، محدّث امامی (قرن3)

برمکیان

خاندانی دولتمرد و غالباً ادب پیشه در دوره اول عباسیان بویژه در زمان هارون الرشید (قرن2)

برمکیّه --> دَنانیر

برمه --> میانمار، مسلمانان

برن --> بلندشهر

برنابا

لقب یکی از نخستین هواداران و رسولان مسیح و نیز نام انجیلی منسوب به او

برنامج --> فهرست