جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برکوکیه

گروهی از رَزامیه که در دوستی ابومسلم خراسانی افراط می‌کردند.

برکوی --> بِرگِوی، تقی الدین محمد بن پیرعلی

برکه، سید --> مشعشعیان

برکه بنت ثعلبه --> امّ اَیمَن

برکه خان

امیرزاده مغول و فرمانروای "اردوی زرین"، نوه چنگیزخان و سومین پسر جوچی (قرن7)

بَرَکه همدانی

یا "برکت همدانی"، از مشایخ صوفیه و معاصر احمد غزالی و عین القضات همدانی (قرن6)

برکی --> بِرگه

برکیارق

چهارمین سلطان سلجوقی که در ایام پادشاهی او، زوال این سلسله آشکار شد (قرن5و6)

بَرَکی بَرَک

منطقه‌ای در ولایت لوگر در مشرق افغانستان

برگ

در گیاهشناسی و داروشناسی سنتی

برگاما --> برغمه

برگ بو

درخت یا درختچه‌ای از تیره غاریان، همیشه سبز و بومی ناحیه مدیترانه

برگس --> بُرغُش

برگستوان

پوشش جنگی اسب و فیل، و گاه انسان

بِرگِشترسر، گوتهلف

خاورشناس آلمانی و پژوهشگر در زبانهای سامی و ترک شناسی و علوم اسلامی (13و14)