جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برصولا --> بُلغار

بَرْصَوما زامِر، اسحاق

نی‌نواز مشهور آغاز دوران عباسی (قرن2)

برصیصا

نام چهره‌ای شبه تاریخی و زاهدی که بنا به یکی از تفاسیر متأخر، به اخبار آنتوان قدیس مرتبط است.

بَرَطی، علی بن یحیی

قاضی، مفتی و عالم زیدی یمن (قرن11و12)

برغانی، آل

از خاندانهای مشهور علمی و زعمای مذهبی قزوین و برغان و اعتاب مقدسه

برغانی، سید مرتضی --> میرخانی

بُرغُش

مرکز استانی به همین نام در شمال اسپانیا

برغش بن سعید بن سلطان

سلطان زنگبار (قرن13)

برغشی، ابوالمظفر --> بُزغُشی (بُرغُشی)، خواجه ابوالمظفّرمحمد بن ابراهیم

برغمه

شهرستان و مرکز شهرستانی در استان ازمیر در ترکیه

برغندان --> کلوخ اندازان

برغو

از سازهای بادی عهد مغول و تیموری

بَرغَواطَه

اتحادیه‌ای از قبایل بربر مَصمودَه که از قرن 2 تا قرن 6 در مراکش می‌زیسته‌اند.

برغوث، محمد بن عیسی کاتب --> بُرغوثیه

بُرغوثیه

پیروان محمد بن عیسی کاتب، معروف به برغوث (قرن2و3)