جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُرسُق

یکی از سپهسالاران سلجوقیان بزرگ (قرن5)

برسقی --> آق سنقر برسقی

برسلونه --> برشلونه

برسم --> زردشتی، دین

بُرسی، رضی الدّین حافظ

عارف و عالم شیعی (قرن8و9)

بَرسیان، ده

دهی در دهستان بَراآن شمالی در حومه شهرستان اصفهان

برسیان، مسجد جامع

مسجدی از عصر سلجوقی در برسیان (قرن 5)

برشاله --> رَطل

برشاور --> پیشاور

برشاوش / برشاویش --> بَرساوُش

بُرُشَسْکی

زبان قوم بُرشو در ناحیه هُنزَه-قراقروم در شمال پاکستان

بَرشگال

سومین فصل سال در تقسیم بندی مردم شبه قاره به معنای موسم باران

برشلونه

یا بارسلون، شهر کهن بارسینو در شبه جزیره ایبری در اسپانیا

برشویش --> بَرساوُش

بَرَص

گونه‌ای بیماری پوستی مزمن ناواگیر که به شکل لکه های سفید نرم کمابیش بزرگ بر اندامهای گوناگون تن آدمی حادث می شود و گاهی سراسر تن را می گیرد.