جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بردگی --> برده و برده داری

بَردَلّه، ابوعبدالله محمّد العربی بن احمد

قاضی مغربی عصر حکمرانی مولای اسماعیل (قرن11و12)

بَرْدَوان (بردمان)

شهری در ایالت بنگال غربی در هندوستان

بُرده، قصیده

قصیده‌ای مشهور در ستایش رسول اکرم (ص) از ابوعبدالله شرف الدین محمد بن سعید دلاصی صنهاجی معروف به بوصیری

برده و برده داری

انسان مملوک، و سنت مالکیت انسانی بر انسانی دیگر - پیش از اسلام - فقه - بعد از اسلام - برده‌داری در ایران - دوره ساسانی - دوره اسلامی تا حمله مغول - از زمان مغول تا الغای بردگی - بردگی نظامی در ایران اسلامی

بَرَدی

مهمترین رود چهارفصل جاری در مشرق الجبل الشرقی که آب دمشق و اراضی غوطه را تأمین می‌کند.

بردیجی، ابوبکراحمد بن هارون

محدث، فقیه و رجالی (قرن3و4)

برذعه --> بردعه (برذعه/ بردع)

بررسیهای تاریخی، مجله

نشریه‌ای در تاریخ، تاریخ نظامی ایران و تحقیقات ایرانشناسی (1345-1357ش.)

بِرزال، بنو

قبیله‌ای از بربرهای زناته که در ناحیه زاب سفلی به سر می‌برده‌اند (قرن4)

برزالی، علم الدّین قاسم بن محمد

معروف به ابن برزالی، مورخ و محدث سوری (قرن7و8)

برزبینی، یعقوب بن ابراهیم

فقیه و محدث و قاضی حنبلی بغداد (قرن5)

بَرْزَخ

در لغت به معنای حاجز و جداکننده دو چیز از یکدیگر و در قرآن و احادیث و متنهای فلسفی و عرفانی به همین معنا بسیار به کار رفته است.

بُرزِش آبادی، سیّد شهاب الدین عبدالله بن عبدالحیّ

عارف، صاحب "شرح لمعات" و "کمالیه" (قرن8و9)

برزگر --> جراید