جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برخوردار ترکمان

"میرزا برخوردار بن محمود ترکمان فراهی"، نویسنده، شاعر و منشی دوره صفوی (قرن10)

بَرَد --> تگرگ

بردابالکا

یکی از قدیمترین زیستگاههای انسان در دوره پارینه سنگی قدیم در دامنه‌های شمال غربی زاگرس

بَردار --> حاجب

برداسکن

شهرستان و شهری در مرکز استان خراسان

بردالعجوز

نام چند روز متوالی، اغلب هفت یا پنج روز، در اواخر زمستان که معمولاً هوا بسیار سرد و متغیر و با باد همراه است.

بردان

شهری قدیمی در عراقِ عصر عباسی

بَرَدان، یوم

"یوم البردان"، از ایام عرب جاهلی و مشهور بین قبایل قحطانی

بردباری --> حِلْم

بُردُر --> بوردور

بردسیر

شهرستان و شهری در استان کرمان

بردسیر / بردشیر

نام قدیمی یکی از پنج کوره ناحیه کرمان و نام مرکز آن

بردعه (برذعه/ بردع)

ویرانه‌های شهر قدیمی و تاریخی ایران در آن سوی رود ارس

بردعی، ابوبکر محمد بن عبدالله

فقیه اصولی، از خوارج (قرن3و4)

بردعی، ابوسعید احمد بن حسین

فقیه حنفی و متکلم معتزلی (قرن3)