جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَربَخ

ابزار نجومی برای تسهیل رؤیت هلال ماه، و لوله ای در برخی از دستگاههای مکانیکی

بَربَر

نام سرزمین قبیله نشین و ایالت و شهری در شمال سودان

بِربِرا

بندر و پایتخت سابق سومالی

بَربَرها

نام اقوامی که از مرز مصر (سیوه) تا سواحل اقیانوس اطلس و انحنای بزرگ رود نیجر به گویشهای یک زبان واحد، یعنی زبان بربر، سخن می گویند. - تاریخ الف) اصل و نسب ب) پیش از اسلام ج) دوران اسلامی 2) پراکندگی کنونی بربرها 3) دین 4) آداب و رسوم و سازمان اجتماعی و سی

بربری --> هزاره جات

بربری، حمزة بن عماره --> حمزة بن عُماره بَربَری

بربری، زبان --> بَربَرها

بَرْبَشْتُرو

شهری قدیمی در کنار رود ورو از شاخابه های رود سینکا، در شمال شرقی سرقسطه

بربط

از سازهای زهی زخمه ای و نخستین نمونه خانواده عودهای دسته کوتاه

بَرَبَه

نام قبیله ای از ترکان سیبری غربی؛ نیز نام استپ سیبری غربی واقع در بخش نووسیبیرسک روسیه

بربهاری، ابومحمّد حسن بن علی

محدث، فقیه، واعظ و شیخ حنبلیان در بغداد (قرن3و4)

بربهاریه --> بربهاری، ابومحمّد حسن بن علی

برّة --> زینب بنت جحش؛جَوَیریَّه بنت حارث

البرة، محمد بن ابی طالب -->

برتِلس، یوگنی ادواردویچ

خاورشناس نامی روس (قرن13و14)