جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَراقی، حسین بن احمد

مورخ و رجال شناس شیعی عراقی (قرن13)

برامکه --> برمکیان

بَرانِس

طایفه ای که با طایفه بتر، قوم بربر را تشکیل می دهد.

برّانی --> بیرونی

براوستانی --> مجدالملک قمی

براون، ادوارد گرانویل

ایرانشناس مشهور انگلیسی (قرن13و14)

براهماپوترا --> بنگلادش

براهمه

برترین طبقه آیین هندو و نظام طبقاتی هند

براهویی --> بَرَهویی

براهویی، محمدحسن

ادیب و شاعر (قرن12و13)

برائت (1)

معاف داشتن از تکلیف، اتهام، زیان، مسئولیت

برائت (2) --> تبرّی

برائت، سوره

نهمین سوره قرآن

برائت از مشرکین

تعبیری قرآنی به مفهوم بیزاری و اجتناب از مشرکین و دشمنان مسلمان و قطع پیوند با آنها

برائیلا --> ابرائیل