جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

البدیع

از نام های خداوند

بدیع --> مراکش (شهر)

بدیع، علم

از فنون بیان و بلاغت

بدیع اسطرلابی، بدیع الزمان ابوالقاسم هّبة الله بن حسین

منجم، شاعر و سازنده ابزارهای نجومی (قرن6)

بدیع الدین قطب المَدار

از برجسته ترین مشایخ هند (قرن9)

بدیع الزمان تبریزی

خوشنویس و شاعر ایرانی (قرن11)

بدیع الزمان تیموری

امیرزاده تیموری و پسر سلطان حسین بایقرا (قرن10)

بدیع الزمان جزری --> جَزَری، اسماعیل

بدیع الزمان فروزانفر --> فروزانفر، بدیع الزمان

بدیع الزمان میرزا

آخرین امیر چغتایی - تیموری بدخشان (قرن11)

بدیع الزمان میرزا صفوی

شاهزاده صفوی، و حاکم سیستان (قرن10)

بدیع الزمان نطنزی --> ادیب نطنزی، بدیع الزمان

بدیع الزمان همدانی، ابوالفضل احمد بن حسین

از نامدارترین ادیبان عربی نویس ایرانی (قرن4)

بدیع بلخی، ابومحمد بدیع بن محمد

شاعر دوره سامانی (قرن4)

بدیع جزری --> جَزَری، اسماعیل