جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آهن

نوعی فلز؛ بزرگترین عنصر سازنده کره زمین

آهنِ چینی

نوعی آلیاژ که امروزه به آن پلاتین می گویند.

آهنگ

تقلید یک صدای موسیقی با صوت و یا طریقه ادای صحیح یک صدای معین در یک ساز.

آهنگر

شغل شکل دادن به آهن برای مصارف روزمره الف. مواد خام و نحوه تأمین آن 1. از معادن 2. از بازیافت ب. تولیدات و محصولات عمومی 1. تولید ابزار برای مشاغل دیگر 2. خدمات دیگر ج. پراکندگی بازارهای آهنگری در سطح جهان اسلام د. دکان آهنگری - فضا - نیروی انسانی و

آهو

حیوانی پستاندار و نشخوارکننده

آهُوان

دهستانی در استان سمنان با سابقه و بناهای تاریخی

آهی، بنلی حسن

شاعر دیوانی عثمانی (قرن10)

آی ابه، مؤیدالدین --> مؤید، آل

آیات الاحکام

آیاتی که حکم فقهی در آنها آمده است و معرفی کتابهایی که در این باره نوشته شده است.

آیات شیطانی، کتاب

رمانی جنجال برانگیز از سلمان رشدی که پیامدهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی در کشورهای مسلمان داشت.

آیاس

شهری در غرب خلیج اسکندرون در ترکیه

آیبک --> سمنگان

آیبَک، عزالدین ابومنصور

از غلامان ملک المعظم ایوبی (قرن7)

آیبَک، عزالدین بن عبدالله

ملقب به "الملک المعز"، بنیانگذار دولت ممالیک بحری و نخستین سلطان مملوک و ترک تبار مصر (قرن6)

آیبک، موسی تاش محمداُف

نویسنده پان ترکیست ازبک (قرن14)