جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بدشت، واقعه

نخستین و مهمترین گردهمایی سران بابی در 1264، در بدشت

بدعت

در لغت به معنای چیزی است که نمونه پیشین نداشته باشد.

بدعة الحَمدونیه

کنیز خنیاگر، موسیقیدان و شاعر رومی تبار عصر عباسی (قرن3).

بِدعِیّه

نام گروهی از خوارج

بَدَل (1)

اصطلاحی در تشکیلات مالی عثمانی به معنای عوض و جایگزین

بدل (2)

اصطلاحی در کلام اسلامی

بدل (3)

در پزشکی و داروشناسی جالینوسی، یک یا چند داروی مفرد که بتوان منفرداً یا جمیعاً جانشین داروی مفرد واحدی کرد.

بدل (4)

از اقسام علوّ نسبی

بَدَل (در تصوف) --> اَبدال

بَدَل (در فقه) --> بدل حیلوله

بدل (در نحو) --> توابع

بُدَلا --> اَبدال

بدَل چینی --> سفال/ سفالگری

بدل حیلوله

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای آنچه ضامن در صورت عدم امکان بازگردان مال به مالک می پردازد.

بدل عسکری --> بَدَل (1)