جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بدرخان (پاشا)

رئیس موروثی طایفه بختی و عامل اتحاد امرای کرد برای استقلال از عثمانیها (قرن13)

بدرخانی

خاندان کرد، از اعقاب بدرخان پاشا، از رهبران مبارزات کردهای ترکیه (قرن13و14)

بدر خَرْشَنی

حاجب خلیفه قاهر (قرن4)

بدرِ شروانی

شاعر شروانی (قرن9)

بدر محمد دهلوی --> گیسودراز، سید محمد

بَدرَه (1)

بخش و شهری در استان ایلام

بَدرَه (2)

شهر کوچکی در عراق، مرکز قضای (شهرستان) بدره

بِدری --> بیدر

بدری کشمیری، بدرالدین بن عبدالسلام

صوفی و شاعر و مورخ کشمیری(قرن10و11)

بَدریّه (1)

از پولهای رایج عباسیان

بدریّه (2) --> بدرالدین بن قاضی سماونه؛عادلیّه

بَدْریّه، مدرسه

از مدارس مشهور قرن هفتم در موصل، که به دستور بدرالدین لؤلؤ تأسیس شد.

بدستان --> بازار

بَدشاه کشمیری، سلطان زین العابدین

هشتمین شاه از سلسله شاهان شاه میری کشمیر (قرن9)

بدشت، ده

در دهستان حومه، بخش مرکزی شهرستان شاهرود در استان سمنان