جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بدرالصغری --> بدر (2)

البدر الطالع --> شوکانی، محمد بن علی

بدرالقتال --> بدر (2)

بدرالکبیر --> بَدرالحمامی، بدر بن عبدالله

بدرالکردی --> بدر بن حسنویه

بدرالمعتضدی، ابوالنجم

امیرالامرای خلیفه معتضد و پسر یکی از موالی متوکل (قرن3)

بدرالموعد --> بدر (2)

بدران مشعشعی --> مشعشعیان

بدر بن حسنویه

از امرای سلسله مستقل محلی بنوحسنویه در غرب ایران (قرن4و5)

بدر بن خورشید --> اتابکان لرستان

بدر بن عمار الاسدی --> بدر خَرْشَنی

بدر بیک بختی --> بختی، طایفه

بدر جاجرمی، بدرالدین بن عمر

ملقب به ملک الشعرا، از شاعران ایرانی (قرن7)

بدر چاچی، بدرالدّین محمد

شاعر ایرانی (قرن8)

بدر حنین --> بدر (2)