جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بدرالدین تبریزی

معمار مقبره جلال الدین رومی (قرن7)

بدرالدین جاجَرمی --> بدر جاجرمی، بدرالدین بن عمر

بدرالدین چاچی --> بدر چاچی، بدرالدّین محمد

بدرالدین حسن بن محمد --> بورینی، حسن بن محمد

بدرالدین رسولی، حسن بن علی --> بنورسول

بدرالدین سِرهندی

مؤلف، مترجم و صوفی حنفی (قرن11)

بدرالدین سماوی --> بدرالدین بن قاضی سماونه

بدرالدین غزنوی دهلوی

از مشایخ طریقه چشتیه (قرن7)

بدرالدین قرافی، محمد بن یحیی

عالم و مؤلف و قاضی مالکی مصر (قرن10)

بدرالدین قوامی رازی --> قوامی رازی، بدرالدین

بدرالدین کَرکی --> اعرجی، بدرالدین

بدرالدین لؤلؤ

ملقب به ملک رحیم، وزیر ارمنی تبار چهار اتابک زنگی و امیر مستقل موصل (قرن7)

بدرالدین مسعود لر --> اتابکان لرستان

بدرالدین مظفّر

پزشک دمشقی (قرن7)

بدرالدین هلالی --> هلالی جغتایی، بدرالدین