جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بدایعی بلخی --> بدیع بلخی، ابومحمد بدیع بن محمد

بدائونی، عبدالقادر --> بداؤنی، عبدالقادر بن ملوکشاه

بدائیه --> بداء

بدبده --> بِلدرچین

بُدُخ --> شاه داغ

بدخش --> لعل

بدخشان

1) منطقه ای قدیمی در دره علیای آمودریا (جیحون) 2) ولایتهایی در افغانستان و تاجیکستان

بدخشانی، سیّد سهراب ولی

مؤلف اسماعیلی (قرن9)

بدخشانی، میرضیاءالدین حسین --> والا بدخشانی

بدخشانی نقشبندی، محمد ابراهیم

از مشایخ صوفیه (قرن11و12)

بَدَخشی/ بَلَخشی، ملا محمد

صوفی نقشبندی حنفی (قرن10)

بدخشی، حیدر --> میرسید علی همدانی

بدخشی، شاه محمد

صوفی، شاعر و نویسنده بدخشانی (قرن10و11)

بدخشی، محمد امین

از مؤلفان و بزرگان سلسله نقشبندیه مجددیه (قرن11)

بدخشی، محمد بن رستم

از علمای علم حدیث و رجال در شبه قاره هند (قرن11)