جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بداؤن

شهری باستانی در حدود 1/5 کیلومتری رود سرت، و مرکز ناحیه ای به همین نام در هند

بداؤنی، عبدالقادر بن ملوکشاه

مورخ دربار اکبر از سلاطین تیموری هند (قرن10)

بداؤنی، نظام الدین --> نظام الدین اولیاء

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد

کتابی در فقه تطبیقی عامه، تألیف ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد، معروف به ابن رشد حفید

بدایة الهدایة

رساله ای عرفانی دینی به عربی از امام محمد غزالی

البدایة و النهایة --> ابن کَثیر، اسماعیل بن عمر

بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار --> بدیعیه

بدایع الانشاء --> انشاء

بدایع الحکمة ناصری --> پزشکی

بدایع الزمان فی وقایع کرمان --> افضل الدین کرمانی

بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع

کتابی جامع در فقه استدلالی حنفی، تألیف علاءالدین قاسانی (قرن6)

بدایع اللغة --> چَغَتایی، زبان و ادبیات؛نوایی، امیرعلیشیر

بدایع نگار، آقا محمد ابراهیم

ار منشیان و دولتمردان عهد قاجار (قرن13)

بدایع نگار، فضل الله بن ملاداود مشهدی

نویسنده و شاعر ایرانی (قرن14)

بدایع نگار، میرزا مهدی

دولتمرد، ادیب و مؤلف عصر قاجار (قرن13و14)